Sula kommune

K-043/19 –  Reguleringsplan for del av  Åregjerdevågen.

Med heimel i plan- og bygningslova 2008, §§ 12-12 og 12-14 vedtok Sula kommunestyre reguleringsplan for del av Åregjerdevågen, gbnr. 99/357 m.fl., plankart revidert 22.01.2019 , føresegner og planbeskrivelse revidert 19.06.2019, i henhold til vedtak i kommuestyret.

Hensikta med reguleringsplanen er å legge til rette for naust, parkering, gangveg, spyleplass med oljeutskillar, småbåthamn og ei bustadtomt.

Eventuell klage skal sendast skriftleg innan 3 veker frå kunngjering – 10.7 til 31.7.2019, til post@sula.kommune.no eller Sula kommune, postboks 280, 6090 Langevåg.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3, må setTast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa.

Vedlegg:

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17
Fann du det du leita etter?