Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

I medhald av plan- og bygningslova § 12‑8 varslar Sula kommune med dette oppstart av detaljregulering av gang- og sykkelveg frå Dalvegen langs Storevatnet til planlagt ny skule ved Øtrevatnet på Fiskarstranda i Sula kommune.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Sula kommune med dette oppstart av detaljregulering av området Myrbekkane-Raudåna-Rørstadmarka.

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret reguleringsplan for Villemhaugen gnr. 99 bnr. 24 mfl. Plankart, føresegner og planbeskrivelse sist revidert 22.10.2018 (justert etter K-074/18).

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte den 02.10.2018 i sak 109/18, med heimel i § 12- 10 i plan- og bygningslova, å leggje forslag til  detaljregulering for gnr 91 bnr 1 m.fl. – Lynggjerdet ut til 1. gongs offentleg ettersyn.

Formannskapet vedtok i møte 5 juni 2018 å legge Forskrift om vatn- og avløpsgebyr - Sula kommune (PDF, 519 kB) ut på høyring.

Frist til å kome med uttale er 17.09.2018.

Fann du det du leita etter?