Sula kommune

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon - Måseide skule

Timeplan for skulen

Tid

 

 

07:15

SFO opnar

 

08:30 - 09:15

1.t

2.t

(organisert i dobbeløkt, utan pause)

09:15 - 10:00

10:00 - 10:15

Kortfriminutt

 

10:15 - 10:55

3.t

 

10:55 -11:15

mat

 

11:15 -11:45

Langfriminutt

 

11:45 -12:30

4.t

5.t

(organisert i dobbeløkt, utan pause)

12:30-13:15

13:15-13:25

Friminutt

1.kl går til SFO eller heim.

13:30-14:10

6.t

 

16.00

SFO stenger

 

Ordensreglement
Kle og utstyr

Utstyr elles:  

  • innesko
  • skiftklede 
  • drikkeflaske
  • matpakke
  • pennalhus 
Leksehjelp

Leksehjelp vert i hovudsak gitt til elevar på mellomsteget som melder seg på tilbodet. I nokre høve vil ein kunne opne for at også yngre elevar har anledning til å nytte seg av tilbodet, men det må avklarast og leggjast til rette for.  

Leirskule

Leirskuleopplæring for elevane i grunnskulen er heimla i opplæringslova. 

Med leirskule mener vi i i denne samanheng opphald ved bemanna leirskule eller annan aktivitet, for eksempel ekskursjonar eller turar, som har ei varigheit på minst tre overnattingar. 

Innhaldet i opplegget skal vere ein del av grunnopplæringa og skal koblast til kompetansemål i læreplanar for fag. 

Kommunen har etter § 2-15 i opplæringslova ikkje lov til å krevje noko form for eigenbetaling/eigenandel i samband med leirskuleopphaldet (reise, kost og losji). 

Måseide skule har i fleire år reist til Solhøgda Leirsted.

Søke om fri i skuleåret

I følgje Opplæringlova kan kommunen, når det er forsvarleg, etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Søknadsskjema

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Bestille mjølk og frukt

Frukt og mjølk kan du bestille på nett

Skulebibliotek

Ved Måseide skule har vi eit godt samarbeid med filialen til folkebiblioteket som er lokalisert i 2.etg på Sularuta. 

Nyttige lenker

Her har vi samla nokre lenker som vi trur kan vere nyttige for deg som er elev og føresett. 

 

                            

Fann du det du leita etter?