Sula kommune

Lavterskeltilbod til barn, ungdom og foreldre

Sula kommune har ulike førebyggande og helsefremmende tilbod til barn, ungdom og foreldre. Du finn informasjon under kvart tilbod om korleis du kan melde deg på eller bestille tid.

Lavtersketilbod til barn, ungdom og foreldre

Barselgrupper

Alle mødre blir invitert til barselgruppe når barnet er ca. 2 månader.

Tema i barselgruppa:

 • søvn, mat og barna si individuelle utvikling,
 • utfordringane som sped- og småbarnsforeldre møter 
 • mobilbruk
 • fysioterapaut informerer om motorisk utvikling.

Barselgruppa kan vere ein fin moglegheit for å bli kjent med andre foreldre og knytte kontakter.

ICDP foreldrerettleiing gruppe

Bli med i ei foreldregruppe!
 

Korleis kan du få eit endå betre forhold til ditt barn?

Som føresatte har vi mange gleder og utfordringar. I ein travel kvardag blir det lite tid til å tenke over korleis vi er som føresette, og over kor viktige vi er for våre barn. I program for foreldrerettleiing blir det lagt til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringar og drøfte gleder og utfordringar når det gjeld forholdet mellom barn og føresett. Gruppa er for deg som:

 • Er nysgjerrig på korleis du kan få eit endå betre forhold til ditt barn.
 • Er interessert i korleis du kan støtte og hjelpe barnet ditt til ei best mogleg utvikling.
 • Vil vite korleis andre føresette løyser vanlege utfordringar.
 • Har lyst til å dele tankane og ideane dine med andre.

Målsettinga er å finne tryggheit og bekrefting på at vi er gode føresette ved at vi blir meir bevisst på kva vi gjer som er bra for barna. Du vil ikkje få ei oppskrift, men hjelp til å finne dine løysningar for deg og ditt barn - gjennom samspel, øving i gruppa og idear eller oppgåve du prøvar ut heime med ditt barn.

Gruppene går over 8 gongar, og kvart møte er på ca. 2 timar. Det er 7-8 deltakarar i kvar gruppe. I grupper der barnet er 2-5 mnd. kan barnet vere med.

Om du har spørsmål kan du ta kontakt med tiltakskoordinator Maren Eide på telefon 904 79 129, eller fagleiar ved helsestasjonen, Liv Standal telefon 70199136.

Meir informasjon om gruppene som er planlagt, og om korleis du melder deg på.

Fødsel- og foreldreførebuande kurs

Alle førstegang foreldre får tilbod om foreldreførebuande kurs.

Tema på kurset

 • den store livsendringa det er å bli foreldre
 • amming
 • parforholdet, kommunikasjon og samliv
 • fødsel og barseltid

I tillegg blir det tatt opp praktiske tema som utstyr til barnet, sikring i bil, stelleplassen og mobilbruk.

BAPP gruppe for barn og ungdom

Målgruppe

Tilbodet er for barn/ungdom med foreldre som strevar med avhengigheit eller psykiske vanskar, eller har søsken som strevar med det same.

BAPP - grupper er eit førebyggande gruppebasert helsetilbod for barn i alderen 8 – 12 år, eller ungdom 13 - 15 år. Målet er å styrke forståing, fellesskap og meistring av eigen kvardag.

I BAPP - gruppe vil du:

 • Møte andre barn/ungdom i same situasjon.
 • Øve på å få vaksne til å forstå.
 • Trene på sjølvhevding - våge å sei i frå.
 • Arbeide med tankar og kjensler.
 • Forstå meir av kva som foregår.
 • Ha det hyggelig med litt mat.

Gruppa møtast etter skulen - ein fast dag i veka. Barn og ungdom møte til 9 samlingar, foreldre møte til 2 samlingar - 1,5 kvar gang

Kontaktperson og påmelding:

Tiltakskoordinator Maren Eide, telefon 904 79 129

 
 
Helsestasjon for ungdom (HFU)
SamBa (saman om barna) - tverrfagleg møte

Tverrfagleg møte der foreldre er ein viktig samarbeidspart. Møta skal ha eit løysingsorientert fokus og ei målsetting om å rettleie foreldre/føresette og fagpersonar så tidleg som mogleg, medan utfordringane framleis er små.

Målgruppe

Barn frå 0 – 15 år som for eksempel viser teikn på mistrivsel, stress, som strevar sosialt, kjenslemessig, med regulering, eller at familiesituasjonen er vanskeleg. På ungdomsskulen er det ønskeleg at eleven deltek.

Kontaktperson:

Tiltakskoordinator Maren Eide
Telefon: 904 79 129

 

Brosjyrer

4 år trygg og klar

Samarbeid mellom foreldre, barnehage og helsestasjon i forbindelse med 4 – års kontakt ved helsestasjonen.

Kontaktperson:

Fagleiar helsestasjon
Liv Standal
70 19 91 36

Aktivitetstilskot

Tilskot til inkludering av barn og unge mellom 6 - 18 år. Føremålet med tilskotet er at alle barn og unge skal få moglegheit til å
delta i fritidskativitetar.

Kven kan søke?

Alle lag og organsisasjonar som har tilbod til barn og unge i Sula kommune kan søke om inntil 5 000 kr pr. barn i tilskot på vegne av, eller saman med, foreldre eller føresett.

Korleis søke?


Elektronisk søknadsskjema skal nyttast og det kan søkast fortløpande gjennom året.

Meir informasjon

Brosjyre (PDF, 5 MB)

Ved spørsmål ta kontakt med lindis.akslen@sula.kommune.no, Telefon 92 64 32 95
Opplæring om psykisk helse i barnehagen

Alle barnehagane skal i løpet av barnehageåret har fokus på psykisk helse.

Tema går over ca. 12 veker, med samling kvar veke.

Barna får mellom anna opplæring i bruk av grøne /raude tankar. Grøne tankar – gir glade barn!

Føresette får invitasjon til informasjonskveld i forkant av opplæringa. Dersom du ønsker meir informasjon kan du kontakte barnehagen.

Opplæring om psykisk helse, 4. klasse

Alle skulane kjem i løpet av skuleåret 2018/2019 i gang med opplæring om psykisk helse og livsmeistring på 4. trinn. Opplæringa går over tre økter.

Elevane får mellom anna opplæring i bruk av hjelpehanda og grøne/raude tankar. Les meir på denne sida.

Føresette får invitasjon til informasjonskveld i forkant av opplæringa. Opplæringa blir gitt av helsesjukepleiar og tilsett ved skulen.
Dersom du ønskjer meir informasjon kan du kontakte skuleleiing eller helsesjukepleiar ved din skule.

Opplæring om psykisk helse, ungdomsskulen

Kvart år få 9. trinn 6 timar opplæring om psykisk helse og livsmeistring. Dei får mellom anna opplæring i bruk av hjelpehanda og grøne/raude tankar. Les meir på denne sida.

Føresette får invitasjon til informasjonskveld i forkant av opplæringa. Opplæringa blir gitt av helsesjukepleiarog sosiallærar.
Dersom du ønskjer meir informasjon kan du kontakte skuleleiing, helsesjukepleiar eller sosiallærar.

Barn med to heimar - gruppetilbod (PIS)

Barn som har to heimar får kome saman og snakke om korleis det er når foreldre ikkje lenger bur saman.

Målgruppe:

Per i dag går tilbodet til barn i 5.-7. klasse.

Tema:

 • Brot
 • Samværsordningar og feriar
 • Kva når mamma eller pappa får ny kjærast?
 • Nye søsken
 • Korleis påverkar heimeforhold min kvardag?

Informasjon og påmelding:


Fagleiar helsestasjon
Liv Standal
70 19 91 36

Utekontakt
Donken Fritidsklubb
Årshjul for tiltakseininga for barn og unge

Kontakt

Maren Lovise Eide
Tiltakskoordinator Tiltakseining for barn og unge
E-post
Telefon 904 79 129
Liv Standal
Fagleiar, helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 79 58
Mobil 913 21 155
Fann du det du leita etter?