Sula kommune

Sula kulturskule
Teneste Pris
Individuell instrumentopplæring, samspel og biletkunst 3 490,00
Fordjupningsfag * 1 745,00
Kjøp av timar** 12 200,00
Materialkostnader (biletkunst) 510,00
Instrumentleige 510,00
Full pris for første barn, 15 % rabatt frå og med andre barn. Elevkontingenten blir betalt to gongar i året og i 2019 betalar ein elev 3 490 kroner for undervisning 20 min. Satsen er basert på 60 min/veke i 38 veker/veke i 38 veker (eitt skuleår). Kjøp av timar (skular, barnehagar og organisasjonar), 1 time kvar veke i 38 veker, kostar i dag 12 200 kroner *Fordjupning i disiplin biletfag ** Kjøp av timar inkluderer aspirantopplæring/gruppeinstruksjon/kor/instruktør/musikarassistanse ved arrangement eller prosjekt. Satsen er basert på 60 min/veke i 38 veker

 

Matservering
Teneste Pris
Middag pr. dag 97,00
Fullpensjon på bukollektiv pr. dag 141,00

 

Korttidsopphald på institusjon
Teneste Pris
Heildøgnsopphald pr. døgn* 165,00
Dag-/nattopphald pr. døgn 85,00
* Inntil 60 døgn pr. kalenderår, deretter vederlagsbetaling

 

Husleige for omsorgsbustader 2019
Adresse Husleige pr. mnd
Bakketun 7 650,00
Bakketun (mindre areal) 6 250,00
Nymarksvegen 36 - 48 6 150,00
Nymarkvegen 50 - 68 7 850,00
Nymarkvegen 72 7 350,00
Nymarkvegen 74 7 700,00
Djupdalen 66 4 350,00
Fyllingvegen 63 A-L 7 550,00
Geilneset 11 9 050,00
Hølevegen 76 a-c 7 850,00
Hølevegen 80 7 850,00
Molværsvegen 11 7 850,00
Molværsvegen 15, 17 og 19 6 950,00
Molværsvegen 17, 2. etg ( 2 og 3) 6 100,00
Molværsvegen 17, 2 etg (1 og 4) 6 800,00
Sloghaugvegen 28 7 800,00
Sulatunet 7 800,00
Åregjerdedalen 7 550,00
Stadsnesvegen 22 (liten) 9 000,00
Stadsnesvegen 22 (stor) 9 200,00

 

Prisane på tenesten er regulert i forhold til inntekt.
Heimehjelp - praktisk hjelp i heimen
Inntekt Pris
Inntil 2G 210,00
2-3G 863,00
3-4G 1 382,00
4-5G 1 937,00
Over 5G 2 486,00
G=grunnbeløp i folketrygden

 

Eigenandel for vaksinering
Teneste Pris
Eigenandel for første konsultasjon, rådgjeving, vaksinering og resept 155,00
Eigenandel for vidare vaksinering 56,00
Tillegg for prøvetaking 56,00
Eigenandel for barn under 16 år Gratis
Kostnadane til sjølve vaksinene kjem i tillegg

 

Dagsenter for heimebuande eldre og brukarar av Molvær senter
Teneste Pris
Dagpakke inkl. transport t/r 211,00
Dagpakke eksl. transport t/r 141,00
Transport t/r Molvær senter pr. mnd eksl. juli 1 309,00

 

Husleige for kommunale gjennomgangsbustadar 2019
Adresse Husleige pr. mnd
Hølevegen 35 9 000,00
Hølevegen 37 9 000,00
Hølevegen 39 9 000,00
Hølevegen 41 9 000,00
Bulegane 8 150,00
Djupdalen 62 5 400,00
Djupdalen 64 7 450,00
Jetmundgarden 13 10 300,00
Jetmundgarden 15 9 500,00
Nymarkvegen 52 5 150,00
Nymarkvegen 70 7 950,00

 

Barnehagesatsar 01.01. - 01.08.2019
Type plass Pris pr. månad Barn 2 Barn 3
11 fakturaer pr. år 30 % moderasjon 50 % moderasjon
Heil plass 2 990,00 2 093,00 1 495,00
4 dagar 2 557,00 1 790,00 1 278,00
3 dagar 1 939,00 1 357,00 970,00
Sal av dagar 300,00 *
* pr. dag for barn som har redusert plass i barnehage