Sula kommune

Reguleringsplan for Øvrebø gbnr 86/19 m.fl. - melding om eigengodkjenning

K-090/18 – 13.12.2018 - Vedtak:
Med heimel i plan- og bygningslova 2008, § 12-12 vedtok Sula kommunestyre reguleringsplan for Øvrebø,gbnr 86/19 m.fl., plankart datert 13.08.2018 føresegner datert  30.10.2018 og planbeskrivelse datert 13.08.2018. 

Hensikta med reguleringsplanen er å legge til rette for ein hensiktsmessig og framtidsretta utvikling av eigendommen til bustadformål.

Saksdokumenta er tilgjengeleg på kommunen si heimeside, www.sula.kommune.no og på servicekontoret på rådhuset.

Eventuell klage skal sendast skriftleg innan 3 veker frå kunngjering til post@sula.kommune.no ev. Sula kommune, postboks 280, 6090 Langevåg.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3, må setjast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa.

 

 

 

 

Fann du det du leita etter?