Sula kommune

Det har kome tilbakemeldingar om at bussane som køyrer elevar til og frå Sula ungdomsskule er overfylte, enkelte elevar har difor stått under transporten.

Frå og med 1. juli vil kommunale avgifter bli fakturert 4 gongar pr. år. med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november. Frå og med 01. oktober kan du også velje å få månadleg faktura, men då må du melde frå til oss innan 20. september. Send oss melding  på elektronisk skjema.

Her finn du samlefil over historiske dokument knytt til detaljeregulering av Vegsund Slip,

Sula kommune kjøper vatn frå Ålesund kommune som nytter Brusdalsvatnet som kjelde. Brusdalsvatnet vert vurdert som ei god og robust drikkevasskjelde.

Sula kommune søker etter privat avlastar 2 døgn pr. månad for gut på 8 år med språklege, sosiale og motoriske utfordringar.

Måndag 01.07.19 startar vi kantslått på kommunale vegar. Ei maskin startar frå Kvasnes og ei frå Langevåg. Dei kjem til å arbeide både på dag- og kveldstid.

Fellesnemnda for nye Ålesund, Giske kommunestyre og Sula kommunestyre vedtok i møte 13. juni 2019, med heimel i § 11-12, jfr kap. 9 (interkommunalt plansamarbeid), å varsle oppstart av arbeidet med ein felles klima-, areal- og transportplan for region Ålesund. Vidare blei det vedtatt å legge forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn

Frå og med 01. juli vil kommunale avgifter bli fakturert 4 gongar i året. Faktura for perioden juli - september blir sendt ut i slutten av august, med forfall 20. september.

For å få  heilskap må alle brikkane på plass.

Fann du det du leita etter?