Sula kommune

Norconsult AS varsla på vegne av Sula kommune om utvida planområde i brev datert 20.06.19. Det kom inn 25 merknader i samband med dette.

Torsdag 10. oktober er Verdsdagen for psykisk helse, og tema i år er «Gi tid».

I henhold til plan - og bygningslovens § 12-8 varsles det her om oppstart av detaljregulering av gnr.92 bnr.32 i Sula kommune. Planområdet ligger sør for fiskerihavna og nord for Melbø buda i Holen.

Norconsult AS varslet (28.09.18) på vegne av Arnita AS om oppstart av reguleringsplanarbeid for et naustområde på eiendom 59/106. Det har i ettertid vist seg å være ønskelig å regulere naboeiendommen 59/15 med i denne planen.

Planen vert lagt ut til offentleg ettersyn i tidsrommet 19.09.2019 – 24.10.2019 på Sula rådhus og på internettsidene til Sula kommune. 

Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjerne ha innspel om framtida til fylket, og har difor laga ei spørjeundersøking. Har du eit innspel du vil kommme med?

Delta i undersøkinga, premiar kan du vinne også.

Pårørandeskulen i Sula kommune er eit kurstilbod til pårørande og nære vener til ein person med sjukdomen demens.

Tid og stad: 24.sep. kl 18:00 - 20:30, Utsikten, Devoldfabrikken
 

Innan 1. november 2019 er det høve til å søke kommunen om kulturstipend. 
Søknadsskjema og nærare informasjon om stipendordninga.