Sula kommune

Under finn du rådmannen sitt forslag til budsjett for  2020 - 2023.

Grunna asfaltering vil vegen ved Grova bli stengt i perioden 14.11 - 22.11. Vegen vil vere open 16.og 17.11. Arbeidet startar 08:00 torsdag 14.11.19. Omkøyring via vestre avkjørsel på Eikremsvegen.

Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-14 vedtok «Det faste utvalet for plansaker» i møte 16.10.2019 å legge forslag til overordna utviklingsplan og områdeplan for Langevåg sentrum ut til første gongs høyring og offentleg ettersyn.Merknader til planen skal vere skriftleg og skal sendast Sula kommune, Postboks 280,6039 Langevåg ev. post@sula.kommune.no  innan 20.12.2019.

Faktura for kommunaltekniske avgifter blir sendt ut i veke 44. Fakturaen har forfall 20. november, og gjeld for 4. kvartal (perioden oktober, november og desember).  

Sula kommune sender ut faktura for kommunale avgifter 4 gongar i året om ikkje anna er avtalt. Om du ønsker månadleg fakturering må du melde frå til oss her.

Hytter/fritidsbustadar og naustlag/båtforeningar får tilsendt faktura ein gong i året.

Det er tid for årets influensavaksine. Møt opp på Helsestasjonen fredag 01.11.2019 kl 08:30 – 14:30, eller ta kontakt med fastlegen din.

Norconsult AS varsla på vegne av Sula kommune om utvida planområde i brev datert 20.06.19. Det kom inn 25 merknader i samband med dette.

Torsdag 10. oktober er Verdsdagen for psykisk helse, og tema i år er «Gi tid».

Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjerne ha innspel om framtida til fylket, og har difor laga ei spørjeundersøking. Har du eit innspel du vil kommme med?

Delta i undersøkinga, premiar kan du vinne også.

Pårørandeskulen i Sula kommune er eit kurstilbod til pårørande og nære vener til ein person med sjukdomen demens.