Sula kommune

Lag, velforeinigar og organisasjonar kan søkje tilskot til nærmiljø- og friluftstiltak og til vedlikehald og opparbeiding av leikeplassar.

Retningslinjer og søknadsskjema finn du her. 

Grunna kurs er helsestasjonen i Langevåg stengt fredag 15.03.19. Dei som har avtale med jordmor møter likevel som avtalt.

Det blir ledig omsorgsbustader i Bakketunvegen på Fiskarstrand, Nausthaugen på Eidsnes og Fyllingvegen 63 i Langevåg. 

I samband med kartlegging for eit nytt reinseanlegg på Kvasneset skal det gjennomførast seismikkundersøkingar i nær framtid.

Heimevernet gjennomfører øving frå laurdag 16. mars til fredag 22. mars. Det blir skyting på skytebana i Langevåg i perioden, og ein må rekne med militær trafikk i heile kommunen. Under felttreninga frå onsdag 20. mars til fredag 22. mars kan lausammunisjon og lysrakettar bli nytta heile døgnet.

Vi oppmodar frivilligheita og andre private til å vere med å gjere Suladagane til ei mangfaldig veke med mange natur- og kulturaktivitatar!

Det er faste kommunale arrangement kvart år, men vi er avhengig av at frivilligheita og næringslivet slutter opp om Suladagane med gode hendingar og arrangement.
Vi ønsker også fleire innslag frå midtre og indre del av kommunen.
Som arrangørar er dykk sjølve ansvarlege for gjennomføring og opplegg, men har fordelen av å gjere dette til ein av mange aktivitetar under Suladagane. Det blir distribuert program til alle husstandar i Sula.

Meld om arrangement og aktivitetar (kven, kva og kor) innan 28. mars til: ingunn.krosby@sula.kommune.no

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret i møte 14.02.2019 detaljplan for gnr. 61 bnr.  142 m.fl. - Sjukenesstranda

Sula kommunestyre vedtok i møte den 14.11.18 at søppeldunkane ikkje lenger skal hentast ved husvegg i Sula kommune. Dunken blir framleis hentast ved husvegg der henteavstanden er inntil 5 meter.

Formannskapet vedtok i sak 016/19 å legge forslag til forskrift om bandtvang i Sula kommune ut på høyring.

Nytt barnehageår begynner i august. Om du ønsker barnehageplass frå august må du søke innan 1. mars.

Fann du det du leita etter?